หน้าแรก ข่าวสังคม สอ รฝ เปิดฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฎิบัติราชการชายแดนใต้

สอ รฝ เปิดฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฎิบัติราชการชายแดนใต้

87
0
แบ่งปัน

 วันนี้ 11 ก.พ.63 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ธวัชชัย พิมพ์เมือง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ มาเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ กำลังพลผลัดเปลี่ยน หน่วยเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติราชการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา  ประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นที่กองบังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก มานะชัย กาสแสวง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกจำนวน 131นาย
ตามแผนการฝึกและสนับสนุนการฝึกของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ประจำปึงบประมาณ 2563  ให้ศูนย์การฝึกโดย  โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึกทบทวนให้กับ กำลังผลผลัดเปลี่ยนหน่วยเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้กำลังผล  มีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ  และมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติราชการ ในวงรอบการผลัดเปลี่ยน เดือนเมษายน 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการในครั้งนี้ มีกำลังพลเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 131 นาย  ประกอบด้วย กองอำนวยการฝึก ส่วนควบคุมการฝึก  ส่วนประเมินผลการฝึก  และส่วนสนับสนุนการฝึก  จัดจากศูนย์การฝึก จำนวน 66 นาย และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา  จัดจาก กรมรักษาฝั่งที่ 1 จำนวน 65 นาย มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 11กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 11 มีนาคุม2563 ระยะเวลาการฝึก จำนวน 30 วัน ประกอบด้วย การอบรมความรู้เกี่ยวกับ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  การฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกการสถานี  การฝึกปัญหาต่อเนื่อง  และการฝึกยิงอาวุธ

                นาวาเอก ธวัชชัย พิมพ์เมือง กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกนายมีความตั้งใจเข้ารับการฝึก ซึ่งจะทำให้หน่วยมั่นใจว่า กำลังพลทุกนายมีความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการในหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ในวงรอบผลัดเปลี่ยน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการศึกษาภาควิชาการ การฝึกภาคสนาม และการฝึกยิงอาวุธ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการจริง อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here