หน้าแรก ข่าวสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

เทศบาลเมืองสัตหีบอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

96
0
แบ่งปัน

วันนี้ 12ก.พ.63 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบมอบหมายให้ นายประภัทร์ ตั้งเจริญกุล.  หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบนำหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสัตหีบมาเป็นประธาน อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้กับเด็กและครู อาจารย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา อ.สัตหีบ โดยมี คณะครู อาจารย์ตลอดจนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เข้าร่วมการอบรม


                 ด้วยปัจจุบันได้เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งจากการกระทำของมนุษย์ และธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เทศบาลเมืองสัตหีบได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากงานป้องกันฯ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที พร้อมป้องกันและระวังอัคคีภัย ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับเหตอัคคีภัย และการอพยพในสถานศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบ กับสถานศึกษา

                 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย เนื่องจากโรงเรียนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย และหากเกิดเหตุดังกล่าวแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และความเสียหายทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะตั้งใจในการรับความรู้ และนำไปพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการป้องกันภัย และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here