หน้าแรก ข่าวสังคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณามอบวุฒิบัตรเด็กจุดประกายการศึกษาในอนาคต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณามอบวุฒิบัตรเด็กจุดประกายการศึกษาในอนาคต

108
0
แบ่งปัน

วันนี้ 7 มี.ค.63  นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบได้มอบหมายให้ นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรของเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี  โดยวันนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองโดยการฉีดเจลล้างมือและวัดไข้ของผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อความปลอดภัยและสร้างควงามเชื่อมั่นให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน 

            สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเทองสัตหีบ ได้จัดให้มีการมอบวุฒิบัตรของเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายให้เด็กเห็นความสำคัญของการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กและผู้ปกครอง

นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เป็นสถานศึกษาที่เทศบาลเมือง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ เพื่อพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ และเน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และมีความรับผิดชอบ ซึ่งในอนาคตเด็กเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางเทศบาลต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจให้เทศบาลเป็นผู้อบรมสั่งสอน และดูแลบุตรอันเป็นที่รัก และขอแสดงความยินดีกับเด็กทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ขอให้เด็กทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีสติปัญญาที่ดี เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความเฉลียวฉลาด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติในวันข้างหน้าต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here